Disclaimer

Algemeen

Door deze internetsite te bezoeken en/of informatie van deze internetsite te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en condities van de uitgever zonder beperkingen of kwalificaties. De uitgever mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

Deze website bevat een algemene internetsite over LPG en aanverwante producten en diensten. De uitgever beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat informatie op of via deze website ook geschikt of beschikbaar is in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel de uitgever van LPGgids.com de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden rond LPG en/of aanverwante producten en diensten.

Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan LPGgids.com niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

LPGGIDS.COM SLUIT ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN/OF ENIGE SERVICE ZOALS OMSCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE INTERNETSITE, INCLUSIEF DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

LPGgids.com en haar uitgevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengst of winst, bedrijfsschade, of schade die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de service.

Nietigheid

Indien enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.

Informatie van derden

Deze internetsite bevat hyperlinks en/of verwijzingen van en naar andere, externe internetsites die niet onder controle staan en in beheer zijn van LPGgids.com. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De vermelding van de hyperlinks staat los van een eventuele mening van LPGgids.com en haar uitgever over de betreffende internetsites en de eigenaren hiervan en is op geen enkele wijze een aanbeveling voor betreffende internetsite of de eigenaar van betreffende internetsites noch een garantie voor de kwaliteit van de producten en diensten van de aanbieders behorend bij dergelijke internetsites. De uitgever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites en de kwaliteit van de producten en/of diensten van de aanbieders behorend bij dergelijke internetsites.

Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem in Nederland.

 © LPGgids.com – LPG | Disclaimer

LPGgids.com bestaat sinds 2008 en biedt je onafhankelijke informatie over LPG, LPG rijden, LPG installaties en overzichten van de LPG stations in Europa.

        Onafhankelijk
        Deskundig
        Vertrouwd

Onze lezers beoordelen LPGgids.com gemiddeld met een 8.8 uit 10. Dit is het gemiddelde cijfer uit 2487 beoordelingen.


LPG Stations Europa

Van onderstaande landen vind je uitgebreide overzichten, adressen en GPS locaties van de Tankstations waar je terecht kunt om LPG te tanken: